مناسب برای متوسطه

چهار  زیپ

دارای جیب لیوان

دارای دسته

محصول ایران