با خط کشی طوسی رنگ

100 برگ

20 سوراخ پانچ شده

درارای تقسیم کننده طلقی رنگی