جنس بدنه: فلز

حداکثر شعاع ترسیمی: 7 سانتی متر

جنس نوک: کربن

مکانیزم: پیچی