جنس: چوب راش

رنگ: رنگ چوب

برند نشانک

ساخت ایران