جنس: چوب راش

رنگ: رنگ سبز

برند نشانک

ساخت ایران