جنس: چوب راش

رنگ: رنگ آبی و قهوه ای

برند نشانک

ساخت ایران