جنس: آکریلیک

درب پیچی

حجم: یک  لیتر

دارای نی

دارای بند

نشکن و سبک

محصول چین