صحافی عمودی

نوع صحافی: ته چسب

خوشدست

صفحات خط کشی شده

خطوط مشکی رنگ هستند.

شرکت دهدار

محصول ایران