سایز 1/8

خوشدست

صفحات خط کشی شده

خطوط آبی رنگ هستند.