جنس جلد: مقوایی

فرم صحافی: عمودی

نوع صحافی: منگنه

خط کشی صفحات به رنگ آبی
کاغذ 70 گرم

دفتر با کیفیت متوسط

ساخت ایران