همانطور که در تصاویر مشاهده می شود :

خط کشی داخل صفحات آبی رنگ
کاغذ 70 گرم
دفتر با کیفیت خوب

برند آپادانا
ساخت ایران