• دفتر 30 برگ
  • دارای قفل
  • دارای محفظه جدا برای دفتر
  • توجه داشته باشید که قفل دفتر ضعیف است و بیشتر جنبه تزئینی دارد.