مداد نوکی 0.5 فانتزی

سطح مقطع دایره

برند  Owner

محصول کره جنوبی