دارای روکش کاغذی جهت استفاده راحت تر

بدون براده پاک کن