جنس: چوب راش

رنگ: رنگ سیاه و سفید

برند نشانک

ساخت ایران