دفتر خوشنویسی
برگه: گلاسه
اندازه: A4
نوع صحافی: سیمی

فرم صحافی: عمودی

برند: آرمان