جنس بدنه: فلزی

روش استفاده: کمرشکن (پیچی)

نوع نوک: ساچمه ای

محصول چین